jednostavne reklamacije

Materijalne greške

Tvrtka EMMA d.o.o. (u nastavku: prodavač), sukladno ZVPot, snosi odgovornost za materijalne greške na proizvodu, koje bi se mogle pojaviti u roku od dvije godine od primitka proizvoda. Prodavač preuzima odgovornost za materijalne greške na proizvodu u trenutku prijenosa rizika na kupca, bez obzira na to da li je bio svjestan postojanja grešaka. Prodavač preuzima odgovornost za materijalne greške, koje bi se mogle pojaviti nakon što je rizik prešao na kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije takvog prijenosa. Neznatna materijalna greška bit će zanemarena. Prodavač ne odgovara za materijalne greške na proizvodu, koje bi se mogle pojaviti, nakon isteka razdoblja od dvije godine od primitka proizvoda.

Kupac može ostvariti svoja prava temeljem materijalne greške, ako o grešci obavijesti prodavača putem e-pošte na: shop@emma.si, u roku od dva mjeseca od dana otkrića greške. Kupac u obavijesti mora navesti detaljan opis greške i omogućiti prodavaču da pregleda proizvod. Obavijest o grešci kupac može osobno isporučiti prodavaču (nakon prethodnog dogovora), o čemu prodavač treba izdati potvrdu.

Kupac koji je na ispravan način obavijestio prodavača o grešci ima pravo zahtijevati od prodavača da:

  • ukloni grešku na proizvodu ili
  • vrati dio uplaćenog iznosa proporcionalno grešci ili da
  • proizvod s greškom zamijeni novim proizvodom bez greške,
  • vrati plaćeni iznos.

Ako je postojanje greške na proizvodu sporno, prodavač pismenim putem mora odgovoriti na zahtjev kupca najkasnije u roku od osam dana od primitka obavijesti. Ako postojanje greške na proizvodu nije sporno, prodavač mora, najkasnije u roku od osam dana, ostvariti zahtjev kupca.

Što je materijalna greška? Kada:

  • proizvod nema značajke potrebne za njegovu normalnu upotrebu ili promet;
  • proizvod nema značajke potrebne za posebnu upotrebu, zbog koje ga kupac kupuje, a koje su prodavaču bile poznate ili su mu trebale biti poznate,
  • proizvod nema značajke niti oblik, koji je bio izričito ili prešutno dogovoren, odnosno zatražen,
  • je prodavač izručio proizvod koji se ne podudara s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model bio pokazan samo u svrhu slanja obavijesti.

Kako provjeriti prikladnost proizvoda?

Provjerava se drugim proizvodom jednake vrste koji nema grešaka, izjavama proizvođača odnosno uputama na samom proizvodu. U tom slučaju proizvođač je prodavač proizvoda.

Preuzimanje artikala vraćenih zbog ostvarivanja jamstvenih prava ili zbog materijalne greške

Kupac je dužan preuzeti proizvod, kojega je uručio prodavaču zbog ostvarivanja jamstvenih prava, nakon završetka njegove obrade. Kupac preuzima proizvod na lokaciji za preuzimanje na kojoj ga je osobno predao prodavaču. Ako je proizvod poslao poštom, bit će vraćen na adresu koju je naveo.

Prodavač će kupcu poslati obavijest o vraćanju proizvoda iz obrade i poziv za njegovo preuzimanje. Kupac je dužan preuzeti proizvod u roku od 14 dana od primanja obavijesti.
Ako kupac ne preuzme proizvod u navedenom roku, čuvat će se na adresi proizvođača EMMA d.o.o., Rožna dolina 52, 4248 Lesce. Prodavač proizvod čuva u vlastitom skladištu do isteka 6 mjeseci od dana obavijesti. Prodavač u tom razdoblju ima pravo na povrat svih troškova skladištenja (1 EUR/dan) i pravo na vraćanje svih troškova nastalih zbog čuvanja proizvoda.

Nakon isteka vremenskog razdoblja od 6 mjeseci od slanja obavijesti prodavač proizvod može prodati putem webshopa www.vestina.eu i iznos kupoprodajne cijene, nakon odbitka prodajnih i ostalih troškova prodavača, platiti kupcu. Ako je vrijednost predmeta neznatna, prodavač ga može darovati u dobronamjerne svrhe i tada nije dužan vratiti proizvod. Prodavač će, 15 dana prije isteka roka od 6 mjeseci za skladištenje proizvoda, kupca obavijestiti o namjeravanoj prodaji odnosno darivanju proizvoda, a nakon prodaje o ostvarenoj cijeni, iznosu troškova i uplati ostatka kupoprodajne cijene na transakcijski račun kupca.

Reklamacije, pritužbe i sporovi

Prodavač se pridržava važećeg europskog zakonodavstva o zaštiti potrošača, trudi se svim snagama ispuniti svoju dužnost i uspostaviti učinkoviti sustav rješavanja pritužbi. Prodavač određuje osobu s kojom se, u slučaju poteškoća, kupac može povezati telefonski ili putem elektroničke pošte.

Pritužbu šaljete na adresu e-pošte: shop@emma.si. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv. Prodavač će u roku od pet radnih dana potvrditi da je primio pritužbu, obavijestiti kupca koliko dugo će je obrađivati i redovito ga obavještavati o tijeku postupka.

Prodavač je svjestan da je bitno značenje potrošačkog spora, barem što se tiče sudske prakse, njegov nesrazmjer u pogledu ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastaju rješavanjem samog spora. To je ujedno i glavna prepreka kupcu za pokretanje spora pred sudom. Zato prodavač poduzima sve što je u njegovoj moći da se mogući sporovi rješavaju sporazumno.

U slučaju sudskog rješavanja sporova nadležan je sud u mjestu prebivališta kupca.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U skladu s pravnim normama ne priznajemo niti jednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora, kojega bi kupac mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Prodavač, kao dobavljač robe i pružatelj usluga omogućuje kupovinu putem webshopa na području Republike Slovenije i na svojoj web stranici objavljuje elektronsku poveznicu na platformu za mrežno rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je potrošačima dostupna na ovoj poveznici.

Navedeno proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mrežnom rješavanju potrošačkih sporova te iz izmjena Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/EZ.